فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

محمد کهندل
محمد کهندل

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^