معرفی

مشخصات فردی

محمد کهندل

نام - نام خانوادگی : محمد   کهندل

پست الکترونیکی : kohanmo@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علامه طباطبائی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علامه طباطبائی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : پیام نور

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت بانکداری

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

محمد کهندل
محمد کهندل

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^